opleidingen-Bird-Office

Het belang van personeelsopleidingen in bedrijven

Het staat als een paal boven water dat personeelsopleidingen in moderne ondernemingen steeds meer vaste prik worden. En dat hoeft ook helemaal niet te verbazen, zeker wanneer we weten met welke snelheid kennis – in al zijn vormen – tegenwoordig evolueert. Daardoor zijn opleidingen het instrument bij uitstek om werknemers geïnformeerd en dus ook opgeleid te houden. We kunnen met andere woorden zeggen dat iedereen wint bij personeelsopleidingen.

Enerzijds winnen bedrijven op het vlak van productiviteit en creativiteit en anderzijds kunnen de werknemers zich professioneel vervolmaken door specifieke nieuwe kennis en knowhow op te doen. Toch stellen we vast dat sommige werknemers deze opleidingen en vergaderingen voor medewerkers blijven beschouwen als iets stigmatiserends, alsof de deelnemers niet goed genoeg zouden zijn in hun vak. Dit beeld heeft zich vrij goed ingebed in de collectieve verbeelding, maar komt in geen geval overeen met de werkelijke essentie van zulke opleidingen. We leggen u uit waarom.

Opleidingen volgen, is net een teken dat iemand bekwaam is

We kunnen vertrekken vanuit een heel eenvoudige vaststelling: niemand wordt geboren met een volledige kennis van welk domein ook. Dus moet iedereen wel opgeleid worden en zich specialiseren in een of meer professionele vakgebieden. Maar het zou een grote vergissing zijn zo’n opleiding als een statisch gegeven te zien, als iets dat één keer wordt gevolgd en daarna nooit meer. In werkelijkheid is een opleiding een proces dat nooit stopt, iets wat ons hele beroepsleven blijft duren, en zelfs daarmee is nog niet alles gezegd.

We nemen het voorbeeld van een heel hoog opgeleide informaticus. Die mag nog zo goed zijn, als er morgen nieuwe, revolutionaire dataverwerkingssoftware op de markt komt en hij of zij niet de moeite doet om de nodige opleiding te volgen over die software, dan zou die persoon toch minder bekwaam worden in zijn vak, niet? Met andere woorden, de gangbare mening dat opleidingen en professionele vergaderingen bijwonen een teken van incompetentie is, stemt hoegenaamd niet overeen met de maatschappelijke realiteit. Integendeel, het is pas door actief aan zulke opleidingen deel te nemen, dat iemand zijn competentie bewijst.

Het nut van opleidingen voor onze carrière

We stellen in dezelfde lijn vast dat opleidingen het perfecte middel zijn om onze carrière een zetje te geven. Aan het begin van deze tekst hadden we het immers over de sterke dynamiek waarmee kennis en knowhow tegenwoordig evolueren. En dat geldt op alle domeinen: of u nu in de informatica werkt, in een academische omgeving of in een advocatenkantoor, u moet voortdurend op de hoogte blijven van de vooruitgang op allerhande vlakken. Als u wilt dat uw carrière vooruit blijft gaan, moet u zich immers aanpassen aan de technologische vooruitgang, de wetenschappelijke ontdekkingen of de steeds veranderende wetgeving. Op het gevaar af dat we in herhaling vallen: de beste manier om dat te doen, is uiteraard de opleidingen volgen die geschikt zijn voor u en, zodoende, uw professionele ambities.

Personeelsopleidingen: een gemeenschappelijke en gedeelde verantwoordelijkheid

Gezien het voorgaande kunnen we bevestigen dat professionele opleidingen en vergaderingen in werkelijkheid een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zijn van enerzijds de werknemers en anderzijds de bedrijven en de vele instellingen waar ze hun beroep uitoefenen. Werknemers moeten immers motivatie en toewijding aan de dag leggen door af en toe de professionele opleidingen te volgen die betrekking hebben op hun job en door zich daar zoveel mogelijk voor in te zetten. Dat gezegd zijnde, moeten ook de ondernemingen en diverse instellingen hun deel doen door opleidingen te organiseren die hun werknemers echt nodig hebben, en dit in de best mogelijke omstandigheden.

Met andere woorden, er moeten aangepaste opleidingsruimtes worden voorzien voor de werknemers, ingericht en uitgerust op basis van het soort opleidingen. In dat opzicht moet u weten dat Bird Office een van de onbetwistbare marktleiders is op het vlak van lokalenverhuur in Europa: de klanten krijgen keuze uit een waaier aan zalen die speciaal zijn ingericht voor allerhande types opleidingen, in Antwerpen, Luik en Brugge, maar ook Londen of Brussel.

Kortom: kunnen we afstappen van het ‘taboe’ rond opleidingen?

Als besluit kunnen we ons afvragen of het echt mogelijk is het ‘taboe’ van de professionele opleidingen te doorbreken. We moeten met andere woorden even stilstaan bij de maatregelen die nodig zijn om de algemene opvatting over opleidingen – namelijk dat het iets is om je over te schamen – de wereld uit te helpen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat werknemers zich niet meer schamen als ze een opleiding volgen en die dus niet langer beschouwen als iets dat afbreuk doet aan hun waarde? Wel, in de eerste plaats door er met hen over te praten. Toon hen dat ze zich niet hoeven te schamen als ze een opleiding volgen, integendeel. En wat meer is, uiteraard moeten ze gepaste opleidingen aangeboden krijgen op basis van hun capaciteiten en professionele parcours. Ten slotte moeten we vaststellen dat iedereen ook wat aan introspectie moet doen.

We moeten ons durven af te vragen wat we van onze carrière verwachten. Wie wil vooruitgaan, moet aanvaarden dat er inspanningen nodig zijn om een opleiding te volgen, en moet ook weten dat zoiets absoluut geen schande is. Integendeel, zich bijscholen is er in essentie voor zorgen dat men beter wordt. En is dat uiteindelijk niet wat we allemaal willen?